Python İşleçler(Operatörler)

Bu konuda İngilizce operatör kavramı yerine Türkçeye daha uygun olan işleç kavramı kullanacağız.

Python İşleçler

İşleçler değişkenler ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Python, işleçleri aşağıdaki gruplara ayırır:

  • Aritmetik işleçler
  • Atama işleçleri
  • Karşılaştırma işleçleri
  • Mantıksal işleçler
  • Kimlik işleçleri
  • Üyelik işleçleri
  • Bit düzeyi işleçler

Python Aritmetik İşleçleri

Aritmetik işleçler, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için sayısal değerlerle kullanılır:

İşleç İsim Örnek
+ Toplama x + y
- Çıkarma x - y
* Çarpma x * y
/ Bölme x / y
% Mod alma x % y
** Kuvvet alma x ** y
// Taban bölme x // y

Python Atama İşleçleri

Atama işleçleri değişkenlere değer atamak için kullanılır.

Not: “Örnek-1” ve “Örnek-2” aynı işlemi yapar.

İşleç Örnek-1 Örnek-2
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x - 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
//= x //= 3 x = x // 3
**= x **= 3 x = x ** 3
&= x &= 3 x = x & 3
|= x |= 3 x = x | 3
^= x ^= 3 x = x ^ 3
>>= x >>= 3 x = x >> 3
<<= x <<= 3 x = x << 3

Python Karşılaştırma İşleçleri

Karşılaştırma operatörleri iki değeri karşılaştırmak için kullanılır:

İşleç İsim Örnek
== Equal x = y
!= Not equal x != y
<> Not equal x <> y
> Greater than x > y
< Less than x < y
>= Greater than or equal to x >= y
<= Less than or equal to x <= y

Python Mantıksal İşleçler

Mantıksal işleçler koşullu ifadeleri birleştirmek için kullanılır:

İleç Açıklama Örnek
and Her iki ifade doğruysa, True döndürür False x < 5 and x < 10
or İfadelerden biri doğruysa True döndürür False x < 5 or x < 4
not Sonucu tersine döndürür, sonuç doğru ise False döndürür not(x < 5 and x < 10)

Python Kimlik İşleçleri

Kimlik operatörleri nesneleri karşılaştırmak için kullanılırlar, nesnelerin içeriğinin eşit olmasına bakmaz, tam olarak aynı bellek adresinde ki aynı nesne olmasına bakar: Karışık geliyorsa detaylı anlatım için: https://belgeler.yazbel.com/python-istihza/islecler.html#kimlik-islecleri

İşleç Açıklama Örnek
is Her iki değişkenin aynı nesne olması durumunda True döndürür x is y
is not Her iki değişken aynı nesne ise, yanlış döndürür x is not y

Python Üyelik İşleçleri

Üyelik işleçleri, bir nesnenin bir nesnede sunulup sunulmadığını test etmek için kullanılır:

İşleç Açıklama Örnek
in Nesnede belirtilen değere sahip bir dizi varsa True döndürür x in y
not in Nesnede belirtilen değere sahip bir dizi varsa False döndürür x not in y

Python Bit Düzeyi İşleçler

Mantıksal işleçler koşullu ifadeleri birleştirmek için kullanılır:

İşleç İsim Açıklama  
& AND Her iki bit 1 ise, her biti 1’e ayarlar x in y
| OR İki bitten biri 1 ise her bit 1’i ayarlar x not in y
^ XOR İki bitten sadece biri 1 ise her biti 1’e ayarlar
~ NOT Tüm bitleri ters çevirir
<< Sıfır doldurmalı sola kaydırma Sıfırları sağdan içeri doğru iterek sola kaydırır
>> Signed right shift En soldaki bitin kopyalarını sola doğru iterek sağa kaydırır ve en sağdaki bitlerin düşmesini sağlar